Εισάγετε τον αριθμό πρωτοκόλου της αίτησης αναγνώρισης τίτλου σπουδών (Παράδειγμα Αρ. Πρωτοκ. : 1/2008 (αριθμός/έτος))

Εισάγετε την ημερομηνία Γεννήσεως σας στην μορφή dd/mm/yyyy (Παράδειγμα εάν έχετε γεννηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 1975 γράφετε 03/09/1975 και όχι 3/9/1975)

Κατάσταση Δικαιολογητικών

---


Πορεία Φακέλου

---


ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Έλεγχος του φακέλου της αίτησης του ενδιαφερομένου από τον αρμόδιο υπάλληλο, ως προς την πληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Συνεδρία της αρμόδιας κατά κλάδο επιτροπής προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά με την αναγνώριση του κρινόμενου τίτλου σπουδών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με την εισήγηση της επιτροπής (όταν αυτό απαιτείται από τα κατά το νόμο οριζόμενα).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Τελικός έλεγχος από τον Διευθυντή Αναγνώρισης Ισοτιμιών ως προς την ορθότητα της διαχείρισης του φακέλου.

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ: Δακτυλογράφηση της απόφασης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: Υπογραφή της απόφασης.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ: Ολοκλήρωση της διαδικασίας και παράδοση της απόφασης για Παραλαβή

ΕΞΟΔΟΣ: Παράδοση της απόφασης.

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ: Διαπίστωση εκκρεμότητας στον φάκελο της αίτησης κατά περίπτωση είτε μετά από τον Έλεγχο Στοιχείων, είτε μετά από την Συνεδρία της Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποστολή σχετικής αλληλογραφίας προς τον αιτούντα ή προς το Ίδρυμα απονομής του τίτλου σπουδών.

ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ: Κάλυψη της εκκρεμότητας μετά την λήψη της σχετικής απάντησης και προώθηση του φακέλου για το επόμενο στάδιο της πορείας φακέλου.